FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Мета школи - забезпечити учневі такі умови для навчання, коли дитина отримує можливість уперше побачити себе та світ навколо себе, що є головною умовою для досягнення кожним учнем успіху в житті. Педагогічний колектив школи через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працює над реалізацією річної теми: "Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок впровадження елементів сучасних інноваційних технологій як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя і учня".

Головними завданням педагогічного колективу школи на наступний навчальний рік є:- задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі державного мінімуму у форматі загальноосвітнього навчального закладу;- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;- виховання загальнолюдських цінностей особистості, доброти, милосердя;- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.Важливим для школи є її імідж, традиції, історія.

Імідж закладу № 56 полягає в орієнтації навчального процесу на суб'єктність, в якому рівень взаємостосунків педагога й учнів забезпечує реальну можливість успішного інтелектуального і психічного становлення кожної дитини.Концепція розвитку школи визначає такі головні завдання у формуванні моделі випускника школи, майбутнього громадянина України:- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя;- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури із розвиненим естетичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.Кiлькiсть переглядiв: 112